General – News

SA Heart Journal Club 2022:  2 February 2022

  • Jan 17, 2022

SA Heart Journal Club 2022:  2 February 2022


ESC Congress 2022: 26 - 29 August 2022

  • Jan 14, 2022

ESC Congress 2022: 26 - 29 August 2022


HeFSSA Live CPD Webinar: Heart Failure: A Patient’s Journey, 24 June 2021

  • Jun 15, 2021

HeFSSA Live CPD Webinar: Heart Failure: A Patient's Journey, 24 June 2021